"> കുരുമുളക് ചതച്ച് ചേര്‍ത്ത കേരള കോഴി കറി | Malayali Kitchen
HomeRecipes കുരുമുളക് ചതച്ച് ചേര്‍ത്ത കേരള കോഴി കറി

കുരുമുളക് ചതച്ച് ചേര്‍ത്ത കേരള കോഴി കറി

Posted in : Recipes on by : Annie S R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *