"> അരിപ്പത്തിരി പൊരിച്ചത് | Malayali Kitchen
HomeRecipes അരിപ്പത്തിരി പൊരിച്ചത്

അരിപ്പത്തിരി പൊരിച്ചത്

Posted in : Recipes on by : Annie S R

1. അരിപ്പൊടി – അരക്കിലോ

ഉപ്പ് – പാകത്തിന്

തിളച്ച വെള്ളം – പാകത്തിന്

2. എണ്ണ – വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന്

പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം

∙ അരിപ്പൊടിയിൽ ഉപ്പു േചർത്തു പാകത്തിനു തിളച്ച വെള്ളം േചർത്തു നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം.

∙ നല്ല മയമാകുമ്പോൾ, മാവ് 10 ഉരുളകളാക്കി, ഓരോ ഉരുളയും അൽപം കനത്തിൽ പരത്തുക.

∙ ഓരോന്നും ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടു പൊരിച്ചെടുക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *