"> പാൽ പേട | Malayali Kitchen
HomeRecipes പാൽ പേട

പാൽ പേട

Posted in : Recipes on by : Keerthi K J

ചേരുവകൾ

പാൽ – 5 കപ്പ്
പഞ്ചസാര -2 കപ്പ്
നെയ്യ് -3 റ്റെബിൾ സ്പൂൺ
ഏലക്കാപൊടി-1 റ്റീസ്പൂൺ
മൈദ -2 റ്റീസ്പൂൺ

തയാറാക്കുന്നവിധം

കുഴിഞ ഒരു പാത്രതിൽ പാൽ തിളപ്പിക്കുക, 1/2 ഗ്ലാസ്സ് പാൽ മാറ്റി വക്കുക.തുടരെ ഇളക്കി തിളച്ചു തുടങുബൊൾ പഞ്ചസാര ചേർത് ഇളക്കുക. നെയ്യും, ഏലക്കാപൊടി കൂടെ ചെർക്കുക.

മാറ്റി വച്ച 1/2 ഗ്ലാസ്സ് പാൽ ചൂടാക്കി മൈദ മിക്സ് ചെയ്ത് , തിളക്കുന്ന പാലിലേക്ക് കുറെശ്ശെ ചെർത് തുടരെ ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക.മിശ്രിതം നല്ല കട്ടി ആകുന്ന വരെ ഇളക്കുക. കുറെ സമയം എടുക്കും ഇതിനു. പാൽ ഏകദേശം 1/4 ഭാഗമായി കുറുകണം.

മിശ്രിതം നല്ല കട്ടി ആയാൽ തീ ഒഫ് ചെയ്യാം.തണുത ശെഷം പേടയുടെ ഷെപ്പിൽ ഉരുട്ടി എടുക്കാം. വായു കടക്കാത്തപാത്രതിൽ സൂക്ഷിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *