പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം

കടല മാവും ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി നന്നായി കുഴച്ച് ദോശമാവ് പരുവത്തിലാക്കുക പഞ്ചസാര പാവ് കാച്ചി വെയ്ക്കുക. ചുവടു കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തില് എണ്ണ തിളപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് പാകപ്പെടുത്തിയ മാവ് ഒരു കണ്ണോപ്പയിലൂടെ ഇറ്റിറ്റ് ഒഴിക്കുക.ചെറുതായി മൂത്തുവരുംപോള് കോരി പഞ്ചസാര ലായനിലേക്കിടുക.15 മിനിട്ടിനു ശേഷം അവ കോരിയെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കുക അതിലേക്ക് നെയ്യും കിസ്മിസും ഏലയ്ക്ക ഇടിച്ചതും ചേ൪ത്ത് ചെറിയ ഉരുളകളായി ഉരുട്ടി എടുക്കുക